روباه مکار در خانه

+ آجی آجی، گوشیت زنگ میخوره.
- گوشی من؟ دروغ نگو. اون بیچاره سال تا سال زنگ نمیخوره. کی هست حالا؟
+ شماره است. نمیدونم.
- این که زنگ نخورده دیوانه.
* ملعون ماجرا به دسشویی هجوم میبرد*
۰ لایک :)

اوری اوما

- خسته شدم. وقتی شما نیستین خونه داره منو میخوره.
+ وقتی هم که هستین خودت ما رو میخوری.
۱ لایک :)

معتقده زندگی یه قصر مجلله، که ما افتادیم تو طویله اش.

- بذا بگردم ببینم چی هست اصن این ماشینه. مرسدسه
+ ببین اینجا رو نوشته مازراتی نه مرسدس.
- کو؟
+ ببین ما-زِ-را-تی
- آها. خاخور اما وِ اسمه ندییم ایشون وِره سِوارن.
۱ لایک :)

و جفتمون احمقانه به این مسئله گریه آور خندیدیم

- مدرسه اتو تموم کردی؟
+ دانشجوام.
- چی میخونی؟
+ حقوق
- ایشالا کار پیدا کنی.
۴ لایک :)

So I married an anti fan

+ من عاشقش بودم، اما گاوشیانگ ازم دزدیدش.
- نمیفهمم، حالا که تو رو انتخاب نکرده چرا همیشه سعی داره ببیندت؟
+ مردا ذاتا با اولین عشقشون مهربونن.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان